top of page

AVG Privacyverklaring 25 mei 2018

Ayla.Tattoos/ Ayla.Pmu

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die voor alle instanties gelden die persoonsgegevens verwerken, Uw privacy is voor Ayla.Tattoos van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Ayla.Tattoos allemaal doen met informatie.

 

Mocht u vragen hebben of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op ons. Email adres: bookings@aylatattoos.com of via WhatsApp 0612106261

 

Ayla.Tattoos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bookings@aylatattoos.com

Ayla.Tattoos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Digitale agenda dienst; U te kunnen e-mailen, sms’en of whatsappen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder/ acties

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

 

Gezondheidsverklaring bij Permanente Make-up behandeling.

In Nederland is het wettelijk verplicht om een Gezondheidsverklaring in te vullen, wanneer u een Permanente Make-up behandeling wil laten uitvoeren. Op deze verklaring staan enkele vragen, over medicijngebruik en over uw algemene gezondheid, opgesteld door de GGD, om problemen tijdens en na de behandeling te voorkomen.

 

Ayla.Tattoos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoons- en behandelgegevens voor een bepaalde duur die afhankelijk is van de doelstelling van de gegevensverwerking. Wij bewaren uw Permanente Make-up behandeling gegevens, bijv. kleur informatie, 5 jaar of langer, dit om over informatie te beschikken voor een opfrisbehandeling enkele jaren later. Bij andere behandelingen hanteren wij een bewaartermijn van 6 maanden na opzegging van de dienst bij Ayla.Tattoos

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op rectificatie, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ayla.Tattoos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons email adres.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ayla.Tattoos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Met het e-mail contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot dat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

 

Bij het digitale agenda-onderdeel kunt u zelf online een afspraak maken, dan moet u zich eerst registreren. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

 

Ayla.Tattoos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam

  • Adresgegevens +Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Leeftijd

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv. door een profiel op deze website aan te maken.

  •  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bookings@aylatattoos.com dan verwijderen wij deze informatie.

 

Ayla.Tattoos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ayla.Tattoos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij zullen met grote zorgvuldigheid met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Mocht u hierover vragen hebben, app of mail ons dan,

bookings@ayla.tattoos.com - telnr.: 06 12 10 62 61

bottom of page