top of page

Algemene voorwaarden


1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.
1.1 Tattoo2.0 en haar werknemers; Ramon Sitoci & Ayla Nieuwland a.k.a @Ayla.Tattoos & @Ramon_Sitoci & @Ayla.PMU
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan tattoo2.0 tot het laten aanbrengen van een tatoeage of PMU als ook die door tattoo2.0 wordt behandeld of aan wie Tattoo2.0 producten of diensten levert.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen tattoo2.0 en opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen tattoo2.0 en opdrachtgever, waarbij tattoo2.0 als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van tattoo2.0 worden afgeweken.
2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door tattoo2.0 worden zonder enige uitzondering geleverd door tattoo2.0 en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens tattoo2.0 zijn ingeschakeld.
2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met tattoo2.0 aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door tattoo2.0 gehanteerde algemene voorwaarden.

 

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan tattoo2.0 worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.
3.2 Door opdracht te geven aan tattoo2.0 tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens tattoo2.0 aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
3.3 Door opdracht te geven aan tattoo2.0 tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van tattoo2.0 of derden in gevaar kan brengen.
3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door tattoo2.0 te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
3.5 In het geval de persoon die door tattoo2.0 wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar is, vindt de behandeling/levering door tattoo2.0 uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever. Tattoo2.0 brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.
3.6 Tattoo2.0 behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar, ook niet met toestemming van
ouder/verzorger.
3.7 Tattoo2.0 heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te
tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig
legitimatiebewijs toont heeft tattoo2.0 het recht de opdracht te weigeren.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan tattoo2.0 erkent opdrachtgever dat tattoo2.0 een inspanning verbintenis heeft. Tattoo2.0 zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Tattoo2.0 kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Tattoo2.0 is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
4.2 Voor het geval tattoo2.0 aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat tattoo2.0 voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede tattoo2.0 terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.
4.4 Tattoo2.0 bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

 

5. GARANTIE

Tattoo2.0 gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen/pigmenten/producten die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Waren wet besluit Tatoeage kleurstoffen.

6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

6.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Geschillen tussen Tattoo2.0 en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank , behoudens indien tattoo2.0 als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

 

7. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop
wel een beroep kan worden gedaan.

 

8. SLOTBEPALING

Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van tattoo2.0 en niet haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

 

9. ZELFSTANDIG WERKENDE ARTIESTEN

Zelfstandig werkende tattoo & piercing artiesten die bij Tattoo2.0 ruimte huren, zijn verantwoordelijk voor hun eigen algemene voorwaarden en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarden opgemaakt door tattoo2.0

 

10.FOTO’S & beeldmateriaal

Foto’s en beeldmateriaal gemaakt door tattoo2.0 behouden portretrechten en mogen deze altijd voor social mediadoeleinden gebruiken.

 

11.Aanbetaling


 1. (Wij werken ten alle tijden met een aanbetaling voor tatoeages, piercing of cosmetische behandelingen.)

 2. Uw maakt uw afspraak via uw artiest, telefoon/whatsapp of via de mail. Voor elke behandeling dient er een aanbetaling verricht te worden. Deze dient direct bij het inplannen van de afspraak te worden voldaan, contant of via bankoverschrijving. Bij het ontbreken van de aanbetaling behoudt Tattoo2.0 zich het recht om de afspraak te annuleren zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen. 


 3. Afspraken kunnen enkel afgezegd worden 48 uur van tevoren. Hierbij heeft de klant het recht zijn/haar afspraak kosteloos te verplaatsen indien het om een behandeling gaat.

 4. Ingevallen van annulering/verplaatsen van afspraken waar bij de afspraak binnen de 48 uur plaats vindt wordt de aanbetaling van de behandeling in rekening gebracht en dient de klant voor een nieuwe afspraak een aanbetaling te verrichten.

 5. U heeft 5 dagen bedenktijd na het verrichten van de aanbetaling. Let op; Vindt uw afspraak plaats binnen 48uur na het verrichten van de aanbetaling dan is de 5 dagen bedenktermijn niet van toepassing en bent u in geval van No show/annuleren uw aanbetaling kwijt.

 6. Een aanbetaling voor een tattoo afspraak bedraagt €50,- bij tatoeages tot €200,- en bedraagt €100,- bij tatoeages boven de €200,-.

 7. Een aanbetaling voor een PMU behandeling bedraagt €75,-.

 

12. Afspraak wijzigen of annuleren

 1. Afspraken kunnen enkel via de geboekte artiest worden gewijzigd/geannuleerd van dinsdag 11:00 uur tot zaterdag 17:00 uur. Geliefd via whatsapp of mail.

 2. Zondagen en maandagen tellen niet mee in de 48 uur. Dus zaterdag middag bellen om de afspraak te verzetten van de aankomende dinsdag ochtend is helaas niet mogelijk. Dit omdat wij tijd voor u gereserveerd hebben die wij niet gegarandeerd kunnen opvullen mocht u niet aanwezig zijn.

 3. Bij het niet komen opdagen op een afspraak zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag gefactureerd en dient binnen 14 werkdagen betaald te worden. 

 

13. Medicatie en aandoeningen 

Wij kunnen u enkel behandelen met een dokters verklaring. Tattoo2.0 draagt hier geen verantwoording voor. Tattoo2.0 draagt geen verantwoording voor het niet behaalde beoogde resultaat als de natuurlijke persoon doorgaat met een behandeling als de natuurlijke persoon medicatie gebruikt of een aandoening heeft.

 

14. Prijsverhoging

In gevallen dat de klant de afspraak verzet met minimaal 8 weken en er heeft daarvoor een prijsverhoging plaats gevonden, dan wordt klant daarvoor op de hoogte gebracht en dient klant het nieuwe bedrag te betalen.

 

14. Verwachtingen-PMU

 1. Wij staan voor natuurlijke verfraaiing van de schoonheid. Op onze Instagram vindt u talloze voorbeelden van ons werk. U ziet onze stijl en wat u van ons kunt verwachten. 

 2. Intake:Vooraf gaande de behandeling wordt u gevraagd een toestemming formulier  in te vullen nadat u volledig op de hoogte bent van alle risico’s en algemene voorwaarden om rechtsgeldig toestemming te geven.

 3. Voortekenen: Tijdens het voortekenen wordt de vorm bepaald. Let er op dat dit de uitlijnen zijn en het uiteindelijke resultaat fijner en minder hard zal zijn.

 4. Pigmenten: Nadat u akkoord geeft op de vorm start onze artiest met het pigmenteren. Het uiteindelijke resultaat zal pas 6 weken zichtbaar zijn. De kleur en vorm zijn nog niet in hun eindfase. 
Er kan een pigment verlies zijn van 30 – 70%.

 5. Nabehandeling. Deze is kosteloos en zit inbegrepen bij uw behandeling als u binnen 6-12 weken later komt u terug voor de nabehandeling. Mocht er meer dan 12 weken tussen zitten omdat we geen eerdere plek aan kunnen bieden dan komen er geen extra kosten bij. Kunt u zelf niet binnen 6 tot 12 weken op de nabehandeling komen en komt u na 12 weken, dan wordt er voor de nabehandeling een extra bedrag van 50,- in rekening gebracht. Dit heeft te maken met de mogelijkheid dat er meer tijd in de nabehandeling wordt gestoken dan bij 6-12 weken. Mocht u kleine aanpassingen willen laten uitvoeren dan zal dat moeten op de dag van de nabehandeling. Wij kunnen tussentijds geen aanpassingen verrichten omdat het resultaat nog in proces zit. Er wordt dus onder geen enkel bedwing eerder een afspraak ingepland dan na 6 weken.

 6. Nazorg: Het is van cruciaal belang dat u zich houd aan de nazorg. Doet u dit niet dan is het resultaat uw verantwoordelijkheid. Onze specialisten herkennen verandering van pigment door zon/zonnebank en andere invloeden zoals water.

 7. Eindresultaat: Wij streven naar perfectie. Dit doen wij door alles in millimeters af te tekenen. Omdat bijna geen enkele gezicht (lichaam) symmetrisch is en ons doel is om harmonie te creëren dient u er rekening mee te houden dan er een afgeweken kan worden om zo harmonie in uw gezicht/lichaam te creëren. Dit doen we altijd in overleg met de klant.

 

9. Ontevredenheid-PMU

Bent u ontevreden over het resultaat dan zullen wij dit met u bespreken. Mocht u ontevreden zijn over de vorm dan zullen wij bespreken wat de mogelijkheden zijn om dit zoveel mogelijk bij te werken. Omdat wij goedkeuren vragen na het voortekenen bent u akkoord gegaan met de vorm. Is de vorm anders dan hoe er is voorgetekend dan zullen wij dit voor u corrigeren. Bent u echter zelf van mening veranderd en wilt u een ander vorm en/of kleur toegepast hebben dan zijn de bijkomende kosten voor deze behandelingen geheel voor uw. In geval van ontevredenheid, verwachten wij dat u dit kenbaar maakt binnen 8 weken na de desbetreffende behandeling. Wij zullen u altijd vragen de 6 weken herstel tijd in acht te nemen. Daarna heeft u nog 2 weken om ons te contacteren over uw ontevredenheid.

 

11.Resultaat is niet blijvend-PMU

Wij passen dezelfde techniek toe bij al onze klanten. Soms kan het pigment minder goed worden opgepakt in de huid, dit kan verschillende oorzaken hebben waar wij geen invloed op hebben. Wij zullen ons techniek hierop aanpassen om alsnog het gewenste resultaat te behalen. In bijna alle gevallen lukt dat. In enkele zeldzame gevallen lukt het niet en verliest de huid het pigment gedeeltelijk of volledig. Dit is echter heel zeldzaam. Daarom is er de nabehandeling om pigment wederom in de huid te krijgen. Wanneer blijkt dat er nog een behandeling nodig is om elke plekjes op te vullen dan dient er een 2de nabehandeling ingepland te worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Reden is dat wij geen invloed hebben op hoe de huid pigment oppakt. Nogmaals, wij beheersen een techniek waarbij maximale pigmentopname plaats vindt. In gevallen dat de gehele pigment loslaat, dan wordt 50% van het betaald bedrag terug gestort of in contact aan de klant overhandigt. Dit geldt alleen in gevallen dat het pigment volledig niet pakt en bij max 2 behandelingen. Let op; PMU blijft 1,5 tot 3 jaar mooi zitten daarna zal er rest pigmentatie over blijven wat een rode, grijze, paarse of gele gloed kan hebben, dit is niet de ‘schuld of ‘nalatigheid’ van de behandelaar. 

 

13.Weigeren klant

Wij behouden het recht om klanten te weigeren wanneer wij bij de intake realiseren dat wij niet kunnen bieden wat de klant wilt.

 

14. Tekening

 1. Na het maken van een afspraak en het betalen van een aanbetaling zal de artiest overgaan tot tekenen. De natuurlijke persoon kan de tekening op de afspraak zelf zien, binnen de gemaakte afspraak is er genoeg tijd geboekt om aanpassingen te maken.

 2. Tekeningen worden NIET via mail of whatsapp of elk ander social media gedeeld, dit is ter bescherming van de artiesten. 

 3. Geeft de natuurlijke persoon niet tijdig aan dat hij of zij een compleet andere tekening of ontwerp wenst wordt de aanbetaling ingehouden en zal er een nieuwe aanbetaling moeten worden voldaan. Dit omdat de artiest tijd heeft vrijgehouden om te tekenen.

bottom of page